Vymedzenie pojmov
"Tovar" je akýkoľvek spotrebný tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.arianesport.sk
"Predávajúci" je obchodná spoločnosť ARIANE SK, s.r.o. Slovanská 1755/12A 24, 95801, Partizánske IČO: 44570465 , IČDPH: SK2022743701 "Spotrebiteľ" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Zásady
Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Cena tovaru a cena dodania tovaru
Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na www.arianesport.sk Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené spotrebiteľom. Cena za dodanie tovaru je hradená spotrebiteľom osobitne podľa platného cenníka. Pri osobnom odbere v mieste podnikania predávajúceho spotrebiteľ uhrádza len cenu za tovar.

Objednanie tovaru
Spotrebiteľ môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.arianesport.sk, telefonicky +421 917 556 676, alebo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Predávajúci následne realizuje potvrdenie objednávky (jej časti). Pre potvrdenie objednávky je nevyhnutná presná špecifikácia tovaru - označenie jeho druhu, ceny a množstva, ďalej ceny za dodanie tovaru, spôsob a termín úhrady objednávky, spôsob a termín dodania tovaru. Takto potvrdená objednávka (jej časť), je považovaná pre obe strany za záväznú.

Storno objednávky
Spotrebiteľ môže bezplatne stornovať svoju objednávku ešte pred jej potvrdením a takisto po potvrdení objednávky a to telefonicky alebo emailom. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená Spotrebiteľovi.
V prípade stornovania objednávky v čase ak bol už tovar zaslaný Spotrebiteľovi, tento znáša reálne náklady spojené s dopravou tovaru.
Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko objednávateľa, číslo objednávky, objednávaný tovar, číslo účtu alebo adresu kam má byť poukázaná zaplatená kúpna cena alebo záloha.

Predávajúci má právo stornovať objednávku ak v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a spotrebiteľ nemá záujem o náhradné plnenie. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 3 pracovných dní vrátená Spotrebiteľovi. O stornovaní objednávky bude Spotrebiteľ informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v danej lehote, žiadame Vás o dodržanie nasledovných podmienok:

  • elektronicky formulárom prístupnom na našich stránkach
  • pdf formulárom pripojeného v emaile potvrdzujúcej objednávky
  • emailom, alebo telefonicky nás kontaktujte
  • doručenie písomného odstúpenia od zmluvy v uvedenej lehote na adresu predávajúceho uvedenú nižšie
  • tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale
  • tovar nesmie byť použitý, poškodený
  • tovar musí byť kompletný (príslušenstvo, návod, záručný list, atď.) spolu s dokladom o kúpe

Tovar odosielajte doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za prípadnú stratu tovaru na ceste od spotrebiteľa. Tovar neposielajte na dobierku. Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy Vám bude kúpna cena za tovar odoslaná poukážkou, alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru predávajúcemu.

V prípade nesplnenia uvedených podmienok budeme odstúpenie od kúpnej zmluvy považovať za neplatné a tovar bude vrátený naspäť kupujúcemu na náklady kupujúceho.


Platba za tovar
Platbu za tovar môže spotrebiteľ realizovať bezhotovostným platobným stykom prevodom na účet, v hotovosti pri prevzatí tovaru pri doprave ku spotrebiteľovi alebo v mieste podnikania predávajúceho. Číslo bankového účtu predávajúceho: ČSOB SK8275000000004007349094 VS: číslo objednávky.

Online platba platobná brána GPwebpay - bezpečná online platba kartami VISA, MASTERCARD, MAESTRO 

Recyklačný poplatok
V cene všetkých tovarov ktorých sa to týka, je započítaný poplatok do recyklačného fondu na ekologickú likvidáciu starých elektrospotrebičov.

Dodacia lehota
Dodacia lehota je obvykle 2 až 7 dní. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. Spotrebiteľ je vždy pri potvrdení objednávky informovaný o dĺžke dodacej lehoty telefonicky alebo e-mailom.

Dodanie a prevzatie tovaru
Predávajúci je povinný po zaplatení ceny za tovar a ceny za dodanie tovaru spotrebiteľom, dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej kvalite, cene a množstve.
Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej republiky, a to prostredníctvom pošty, kuriéra alebo zmluvného prepravcu predávajúceho, prípadne formou osobného odberu v mieste podnikania predávajúceho.

Pred prevzatím tovaru je spotrebiteľ povinný potvrdiť objednávku, zaplatiť cenu za tovar a cenu za dodanie tovaru. Pri prevzatí tovaru spotrebiteľ podpisom potvrdí jeho kompletnosť, nepoškodený stav a prevzatie na Dodacom liste/ Faktúre/ Prepravnom liste.
V prípade ak tovar nieje dodaný z dôvodu vyššej moci, predávajúci bezodkladne informuje spotrebiteľa o dôvode nedodania tovaru. V tomto prípade predávajúci poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie.

Vady tovaru, záručná doba a reklamácie
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ tiež môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).

Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Reklamácie sú prístupné na adrese reklamácie. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uplatní spotrebiteľ právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

V prípade potreby kontaktujte predávajúceho na telefónnom čísle +421 917 556 676

Odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Cena zaplatená za tovar bude spotrebiteľovi vrátená prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.
Spotrebiteľ je povinný vyplniť formulár prístupný na stránkach obchodu a doručiť ho aj s tovarom predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Ochrana osobných údajov
Spoločnosť ARIANE SK, s.r.o. bude vo veci ochrany a spracovania osobných údajov postupovať podľa podmienok ochrany osobných údajov

Údaje môže Spotrebiteľ aktualizovať a meniť po prihlásení.
Spotrebiteľ odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Ak spotrebiteľ vyjadrí svoj nesúhlas a to písomnou formou v objednávke, časť poznámka, nebude informovaný o novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky.

Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu.

Kontaktné údaje na predávajúceho
ARIANE SK, s.r.o.
Slovanská 1755/12A
958 01 Partizánske

registrovaný pod spisovou značkou v odd.: Sro vložke č. 21171/R z dňa 09.01.2009 v OS Trenčín

Telefón: +421 917 556 676, +421 905 335 070
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Číslo bankového účtu: ČSOB 4007349094/7500

IBAN: SK8275000000004007349094
SWIFT: CEKOSKBX

IČO: 44570465
IČDPH: SK2022743701

Prevádzka:

Víťazná 181/42
958 04 Partizánske

Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
A. Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
tel. č. 046/5422 771 , fax. č.: 046/5420 685


Platné v Slovenskej republike

ArianeSport.sk
ARIANE SK, s.r.o.